زایمان سزارین

زایمان سزارین زایمان زایمان به منظور خارج کردن نوزاد از داخل رحم انجام می شود. زایمان به در دو نوع زایمان طبیعی و زایمان سزارین انجام می شود. برای آشنایی […]